logo

प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भएका गतिविधिहरु

कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भएका गतिविधिहरु

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९ कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भएका गतिविधिहरु

Download: कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भएका गतिविधिहरु