logo

प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

स्थानीय तहको बार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका लागि मार्गदर्शन

स्थानीय तहको बार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका लागि मार्गदर्शन

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | सामान्यस्थानीय तहको बार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका लागि मार्गदर्शन