गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

दैनिक भिडियो वक्तव्य


जम्मा २५ मा १ देखि २० सम्म