logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार व्यवस्थापनमा गण्डकी प्रदेश सरकारका उपलब्धिहरु

कोभिड - १९ संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार व्यवस्थापनमा गण्डकी प्रदेश सरकारका उपलब्धिहरु

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९