गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार व्यवस्थापनमा गण्डकी प्रदेश सरकारका उपलब्धिहरु


| कोभिड-१९