logo

प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेश सरकारको मिति २०७६ चैत्र २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू:

गण्डकी प्रदेश सरकारको मिति २०७६ चैत्र २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू:

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय |Download: गण्डकी प्रदेश सरकारको मिति २०७६ चैत्र २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू: