गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

सुचनाको हक सम्बन्धि एन २०६४ को दफा ७ उपदफा २ संग सम्बन्धित अर्धबार्षिक प्रतिबेदन २०८०/८१


| सामान्य


सुचनाको हक सम्बन्धि एन २०६४ को दफा ७ उपदफा २ संग सम्बन्धित अर्धबार्षिक प्रतिबेदन २०८०/८१

Download: सुचनाको हक सम्बन्धि एन २०६४ को दफा ७ उपदफा २ संग सम्बन्धित अर्धबार्षिक प्रतिबेदन २०८०/८१