logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

२०७७/४/१४ गते अद्यावधिक गरिएको कोभिड - १९ राष्ट्रिय परिक्षण मापदण्ड